ZARZĄDZENIE Nr 77/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 77/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr III/27/06 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zarządza się co następuje:

W uchwale Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmienioną Uchwałami Rady Gminy Bukowiec Nr IV/32/07, Nr V/40/07, Nr VI/42/07, Nr VII/46/07, Nr VIII/49/07, IX/52/07, X/57/07, XI/62/07, XII/64/07 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/07, Nr 27/07, Nr 28/07, Nr 34/07, Nr 36/07, 39/07, 46/07, 51/07, 52/07, 53/07, 55/07, 70/07, 75/07 i 76/07 wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

W uchwale Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmienioną Uchwałami Rady Gminy Bukowiec Nr IV/32/07, Nr V/40/07, Nr VI/42/07, Nr VII/46/07, Nr VIII/49/07, IX/52/07, X/57/07, XI/62/07, XII/64/07 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/07, Nr 27/07, Nr 28/07, Nr 34/07, Nr 36/07, 39/07, 46/07, 51/07, 52/07, 53/07, 55/07, 70/07, 75/07 i 76/07 wprowadzam następujące zmiany:

bip_fotka.php

5. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok”, Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.000,00 zł pomiędzy paragrafami: zwiększa się § 4300, a zmniejsza się rozdział 70005 § 4590. Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup usług ustalenie granic działek.
Na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w dziale 852 na kwotę 4.609,00 zł
a) w rozdziale 85212 dokonuje się przesunięć na kwotę 3.859,00 zł, zwiększa się plan wydatków w § 3110, 4300, a zmniejsza się § 4010, 4110, 4410, 4750,
b) w rozdziale 85295 dokonuje się przesunięć na kwotę 750,00 zł: zwiększa się plan wydatków w § 4210, zmniejsza się plan wydatków w § 4300.
Powyższe przesunięcia zabezpieczają wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian