Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 76/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 12 listopada 2019 r.

zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 zmienionej uchwałą RG nr IV/28/19, V/36/19, VI/45/19, VII/57/19, VIII/59/19, X/68/19, XI/71/19, XII/74/19, XIII/79/19 i zarządzeniem WG nr 4/19, 10/19, 13/19, 17/19, 20/19, 25/19, 31/19, 34/19, 44/19, 47/19, 49/19, 53/19, 57/19, 61/19, 63/19, 65/19, 70/19 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.254.063,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 724.374,82 zł,
b) dochody bieżące – 28.529.688,34 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 31.980.063,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 26.268.418,76 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.342.984,62 zł,
– dotacje 568.631,70 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 262.391,78 zł,
b) wydatki majątkowe 5.711.644,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) W załączniku nr 1″Dochody budżetu gminy na 2019 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2019 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.97.19 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 7.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej .
2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.98.19 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 12.889 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę 471.934 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.
3. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania OSP,
b) w dziale 900 rozdział 90003 zabezpieczono środki na oczyszczanie wsi, w rozdziale 90015 na zakup usług na potrzeby oświetlenia ulic oraz w rozdziale 90095 na wynagrodzenia bezosobowe w pozostałej działalności,
c) w dziale 921 rozdział 92109nzabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian