ZARZĄDZENIE Nr 76/07 z dnia 07 grudnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 76/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 07 grudnia 2007 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr III/27/06 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmienioną Uchwałami Rady Gminy Bukowiec Nr IV/32/07, Nr V/40/07, Nr VI/42/07, Nr VII/46/07, Nr VIII/49/07, IX/52/07, X/57/07, XI/62/07, XII/64/07 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/07, Nr 27/07, Nr 28/07, Nr 34/07, Nr 36/07, 39/07, 46/07, 51/07, 52/07, 53/07, 55/07, 70/07 i 75/07 wprowadzam następujące zmiany:

bip_fotka.php

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2007 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok”, Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2007r. Nr WFB.I.3011-67/07 zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 o kwotę 9.500,00 zł § 2030. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110

W dziale 010 rozdział 01095 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 76,00 zł pomiędzy paragrafami: zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 76,00 zł, a zmniejsza się § 4300 o kwotę 75,00 zł i § 4430 o kwotę 1,00 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zmiany w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł pomiedzy paragrafami: zmniejsza się § 4270 i zwiększa się § 4300. Zabezpiecza się w ten sposób na naprawę dróg gminnych.

W dziale 700 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.000,00 zł pomiędzy rozdziałami: zwiększa się rozdział 70004 § 4210, a zmniejsza się rozdział 70005 § 4590. Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup materiałów w remontowanych budynkach komunalnych..

W dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się przesunięć środków na łączną kwotę 900,00 zł pomiędzy następującymi paragrafami:
a) zmniejsza się § 4260 o kwotę 500,00 zł,
b) zmniejsza się § 4280 o kwotę 200,00 zł,
c) zwiększa się § 4410 o kwotę 900,00 zł,
d) zmniejsza się § 4740 o kwotę 200,00 zł,
Zabezpiecza się w ten sposób środki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 2.100,00 zł pomiędzy paragrafami: zwiększa się § 3030 o kwotę 100,00 zł i § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejsza się § 4280 o kwotę 100,00 zł i § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup paliwa do samochodów strażackich.

Na podstawie pisma od Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801 na łączną kwotę 7.450,00 zł.
a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 1.200,00 zł, a zmniejsza się § 4280 o kwotę 550,00 zł i § 4370 o kwote 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w szkołach podstawowych,
b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków w § 4260 na kwotę 550,00 zł,
c) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł
d) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4010 o kwotę 700,00 zł, a zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych.
e) w rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach: § 4010, 4210, 4280, 4410, 4740 na łączną kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się § 4750 o kwotę 700,00 zł.
Powyższe przesunięcia zabezpieczają środki na wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w gminie.

Na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w dziale 852 na kwotę 4.624,00 zł
a) w rozdziale 85212 dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4210, 4300, 4370, a zmniejsza się § 4010, 4110, 4410, 4740,
b) w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w § 4210, 4300 a zmniejsza się § 4010, 4280,
c) w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków w § 4210, 4300 o kwotę 1.300,00 zł.
Powyższe przesunięcia zabezpieczają wydatki na bieżącą działalnośc Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej i obsługę świadczeń rodzinnych.

W dziale 853 w rodziale 85395 dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków na kwotę 700,00 zł zmniejsza się § 4010, 4110, a zwiększa się § 4210.
Zabezpiecza się w ten sposób środki na bieżącą działalność Gminnego Centrum Informacji.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian