Zarządzenie nr 75/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Bukowiec.

ZARZĄDZENIE NR 75/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zasad rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Naczelnego Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bukowiec i jej jednostkach budżetowych ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 3. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. r. wynika, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina Bukowiec będzie rozliczała się z podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami budżetowymi w jednej deklaracji podatkowej VAT 7. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych gminy niniejszym zarządzeniem wprowadzono procedury w tym zakresie.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian