Zarządzenie nr 74/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 74/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 grudnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XVII/109/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16, XXII/135/16, XXIII/147/16, XXIV/154/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 23/16, 24/16, 29/16, 31/16, 32/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16, 58/16, 62/16, 65/16, 67/16, 70/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.332.188,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.301.251,61 zł,
b) dochody bieżące – 21.030.936,45 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.574.868,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 19.243.379,08 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.572.540,11 zł
– dotacje w wysokości 469.011,15zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.331.488,98 zł”;
3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Bukowiec

/-/ Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85211 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 3.874 zł.
3. W planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto wydatki w celu zapewnienia środków na funkcjonowanie administracji UG.

Wójt Gminy Bukowiec

/-/ Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian