Zarządzenie nr 74/14 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015

Zarządzenie nr 74/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 12 listopada 2014

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2015 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 13 wraz z objaśnieniami
a) dochody budżetowe 15.562.721,00 zł
b) wydatki budżetowe 16.992.721,00 zł
c) planowany deficyt budżetowy 1.430.000,00 zł
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy 300.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy 1.430.000,00 zł
3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015-2024 wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Bukowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2015 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian