ZARZĄDZENIE NR 74/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu

ZARZĄDZENIE NR 74/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy
w Bukowcu.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Konieczność przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej
w Urzędzie Gminy w Bukowcu jest związana z rozstrzygnięciem wcześniejszego postępowania konkursowego, ogłoszonego zarządzeniem nr 59/07 Wójta Gminy Bukowiec.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian