Zarządzenie nr 73/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 73/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r, poz. 1047) oraz Zarządzenia Nr 61/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 października 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzację w drodze spisu z natury następujących składników majątkowych Urzędu Gminy Bukowiec:
a) aktywów pieniężnych w kasie, papierów wartościowych stanowiących własność Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie,
b) materiały: opał, paliwo w samochodach służbowych oraz w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych.
2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 grudnia 2016 r, a zakończenia 5 stycznia 2017 r.

§ 2. W skład komisji inwentaryzacyjnej i jednocześnie do zespołu spisowego powołuję:
1. Bogumiła Michałowska Przewodnicząca
2. Katarzyna Łabus Członek
3. Roman Skowroński Członek

§ 3. Zobowiązuje Panią Bogumiłę Michałowską – Przewodniczącą Komisji do właściwego i terminowego zakończenia inwentaryzacji oraz terminowego zdania arkuszy spisowych w komórce księgowości Urzędu Gminy.

§ 4. Arkusze spisowe są wydawane – po uprzednim ponumerowaniu przez pracownika księgowości – przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

§ 5. Po zakończeniu czynności należy złożyć pisemne sprawozdanie omawiające przebieg i wyniki inwentaryzacji.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości Wójt Gminy obowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian