ZARZĄDZENIE NR 73/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek od w/w zaległości

ZARZĄDZENIE NR 73/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek od w/w zaległości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i § 5 uchwały Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 r. Nr V/42/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego zarządza się, co następuje:

§ 1. Umorzyć Pani (…) zam. w Świeciu przy ul. (…) , należność
w kwocie ogółem 270,86 zł w tym:
– należność główną – 242,99 zł
– odsetki – 27,87 zł
wyliczone na dzień 30.11.2007 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Z zawiadomienia z dnia 01.10.2007 r. od Komornika Sądowego w Świeciu wynika, że egzekucja z ruchomości dłużnika jest bezskuteczna w związku z powyższym uznałem za uzasadnione pozytywne załatwienie sprawy.
Dokumentacja w sprawie postępowania o umorzenie wierzytelności znajduje się w Referacie Rolnictwa i Budownictwa.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian