Zarządzenie nr 72/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec.

ZARZĄDZENIE NR 72/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r, poz. 1047) oraz Zarządzenia Nr 61/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 października 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład komisji inwentaryzacyjnej i jednocześnie do zespołu spisowego powołuję:
1. Joanna Marczak Przewodnicząca
2. Anna Podgórska Członek
3. Anna Sujkowska Członek

§ 2. 1. Przeprowadzić na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald należności wobec kontrahentów Urzędu Gminy Bukowiec.
2. Przeprowadzić na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzację metodą weryfikacji następujące składniki aktywów i pasywów:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
d) należności sporne i wątpliwe,
e) należności i zobowiązania wobec pracowników,
f) należności i zobowiązania publicznoprawne,
g) środki trwałe w budowie.
3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 grudnia 2016 r, a zakończenia 13 stycznia 2017 r.

§ 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji powinno być potwierdzone odpowiednimi protokołami zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Bukowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości Wójt Gminy obowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian