Zarządzenie nr 72/13 z dnia 26 listopada 2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie nr 72/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 26 listopada 2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1) Anna Pieczka – przewodnicząca;
2) Bogumiła Michałowska – członek;
3) Grzegorz Radtke – członek.

§ 2. Przeprowadzić inwentaryzację w drodze spisu z natury sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO) będącego przedmiotem użyczenia przez Centrum Personalizacji Dokumentów dla Gminy Bukowiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, a także kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Dokumentów i Gminą Bukowiec, Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO).

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian