ZARZĄDZENIE NR 72/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 72/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i § 5 uchwały Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 r. Nr V/42/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego zarządza się, co następuje:

§ 1. Umorzyć Panu (…) zam. w Kawęcinie (…), wierzytelności z tytułu odsetek od zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 733,20 zł odsetki wyliczone na dzień 30.11.2007 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Pan (…) zam. Kawęcin (…) zapłacił należność główną z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego i wystąpił z wnioskiem o umorzenie odsetek motywując tym, że nie pracuje i nie posiada żadnego majątku na uregulowanie w/w należności.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z uwagi na trudną sytuację finansową strony, uznałem za uzasadnione pozytywne załatwienie wniosku.
Dokumentacja w sprawie postępowania o umorzenie wierzytelności znajduje się w Referacie Rolnictwa i Budownictwa.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian