Zarządzenie nr 71/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Bukowiec

ZARZĄDZENIE NR 71/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Urzędzie Gminy Bukowiec „Pion Ochrony” w składzie:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
2) kierownik kancelarii materiałów niejawnych.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 30/08 z dnia 10 lipca 2008 roku, zmienione zarządzeniem nr 18/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania zarządzenia do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2016r. poz. 1167) oraz ujednolicenia unormowań w przedmiotowym zakresie, przyjęcie zarządzenia uznaje się za zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian