Zarządzenie nr 71/13 z dnia 21 listopada 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Zarządzenie nr 71/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 21 listopada 2013

zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13, XXVII/174/13, XXVIII/183/13, XXIX/188/13, XXX/196/13, XXXI/205/13, XXXII/208/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/13, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13, 35/13, 42/13, 48/13, 54/13, 60/13, 62/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.823.682,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 835.495,00 zł
b) dochody bieżące – 15.988.187,51 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.570.682,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.036.502,26 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.938.362,61 zł
– dotacje w wysokości 366.061,41zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.534.180,25 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku” do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. W dziale 801 „Oświata” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola” po stronie dochodów ujęto kwotę 32.499,00 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.85.2013 przekazał środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 155,00 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.88.2013 przekazał środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesunięto środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” przesunięto środki z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Gminy oraz w pozostałej działalności na różne opłaty – koszty postępowań prowadzonych przez komorników skarbowych.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięto środki z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Na wniosek dyrektora przedszkola w Bukowcu dokonano przesunięć w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w celu zakupu wyposażenia do stołówki przedszkola.
5. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w celu zabezpieczeń środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian