Zarządzenie nr 70/14 z dnia 22 października 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 70/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 22 października 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14, 65/14, 67/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.377.506,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.277.636,41 zł
b) dochody bieżące – 16.099.869,85 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.107.192,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.147.413,00 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.377.147,73 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.959.779,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2014 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 149,98 zł w dziale 801 rozdział 80101.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków:
a) o kwotę 54.682 zł w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
b) o kwotę 806,95 zł w dziale 852 rozdział 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
c) o kwotę 41.644 zł w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.63.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w dziale 852 rozdział 85278 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej (huragan).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 63.033 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów oraz o kwotę 10.852 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 76.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup usług,
b) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej…” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin…” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup materiałów,
c) na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
d) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zakup maeriałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian