Zarządzenie nr 70/13 z dnia 18 listopada 2013 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2013 – 2014

Zarządzenie nr 70/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 listopada 2013

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2013 – 2014

Na podstawie art. 20 pkt 4, art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bukowiec.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utrzymanie zimowe dróg wyszczególnionych w załączniku nr 1 podzielono na 2 standardy zimowego utrzymania: 5 i 6. Opis dotyczący odpowiedniego standardu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Realizację planu, o którym mowa w § 1 powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Utrzymywanie dróg (w tym zimowe) należy do zadań zarządcy dróg. W związku z powyższym w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg należało ustalić zasady i standardy zimowego ich utrzymania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian