Zarządzenie nr 69/18 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne

ZARZĄDZENIE NR 69/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 25, art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) oraz z § 1 uchwały nr XXXIII/193/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie zasad polityki czynszowej oraz określenia wskaźnika dochodu gospodarstwa domowego lokatora umożliwiającego ubieganie się o wynajęcie lokalu socjalnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić wysokość czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego z wyposażeniem w instalację CO, instalację wodno-kanalizacyjną, WC, łazienkę na 4,05 zł za 1m2.

§ 2. W stosunku do stawki za lokale mieszkalne wymienionej w § 1, ustala się obniżoną stawkę za mieszkanie o następującym standardzie przy spełnieniu warunków:

1) brak instalacji CO – 3,60 zł za 1m2;
2) brak instalacji CO, łazienki – 3,15 zł za 1m2;
3) brak instalacji CO, łazienki, WC – 2,95 zł za 1m2;
4) brak instalacji CO, łazienki, WC i instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2,40 zł za1m2.

§ 3. Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 2,00 zł.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, który posiada także kompetencje do ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mienie gminy. Zmianę wysokości czynszu uzasadnia się rosnącymi kosztami utrzymania lokali przez właścicieli, potrzebami remontowymi oraz faktem, że od roku stawki czynszu za wynajem lokali nie były podwyższane.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian