Zarządzenie nr 69/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej

ZARZĄDZENIE NR 69/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie rozłożenia na raty należności głównej

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z uchwałą nr XLIL”270/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2604) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozłożyć na raty Panu ………… należność główną z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego do posesji w kwocie 700,00 zł.
2. Raty płatne będą w następujących terminach:
1) 1 rata w kwocie – 150,00 do dnia 25.12.2016r.
2) 2 rata w kwocie – 150,00 do dnia 25.01.2017r.
3) 3 rata w kwocie – 150,00 do dnia 25.02.2017r.
4) 4 rata w kwocie – 150,00 do dnia 25.03.2017r.
5) 7 rata w kwocie – 100,00 do dnia 25.06.2017r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian