Zarządzenie nr 69/13 z dnia 18 listopada 2013 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014r.

Zarządzenie nr 69/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 listopada 2013

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014r.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) w związku z uchwałą nr IV/26/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011r. Nr 49, poz. 348) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Stwierdza się, że w ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014 roku wpłynęły dwa wnioski, na które zostały przyznane środki finansowe z budżetu gminy.
2. Wykaz wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W dniu 12 września br. Wójt Gminy ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski, które zostały rozpatrzone przez Komisję do oceny wniosków.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian