Zarządzenie nr 68/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

ZARZĄDZENIE Nr 68/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.037.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w składzie:

1) Piotr Czop – przewodniczący;
2) Roman Skowroński – sekretarz;
3) Benedykt Mroczek – członek;
4) Honorata Surma – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowanie i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian