Zarządzenie nr 68/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m”

ZARZĄDZENIE NR 68/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m” w składzie:

1)    Czop Piotr – przewodniczący;
2)    Skowroński Roman – sekretarz;
3)    Mroczek Benedykt – członek komisji.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian