Zarządzenie nr 67/14 z dnia 3 października 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 67/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 października 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14, 65/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.029.898,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.277.636,41 zł
b) dochody bieżące – 15.752.261,88 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.759.584,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.799.805,03 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.351.744,05 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.959.779,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr 30/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 16.089,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jest oraz wyborow wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (I i II tura głosowania) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej…” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw…”.

2. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup energii,
b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków oraz zakup usług,
c) na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian