Zarządzenie nr 65/14 z dnia 30 września 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 65/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 września 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.013.809,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.277.636,41 zł
b) dochody bieżące – 15.736.172,88 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.743.495,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.783.716,03 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.345.974,47 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.959.779,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 192 zł w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189 zł w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.997 zł w dziale 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne.

4. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”, 75075 „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i promocję jst,
b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług,
c) na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
d) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zakup usług,
e) na wniosek kierownika GOPS w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne…” dokonano przesunięć zabezpieczając realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian