Zarządzenie nr 65/09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 65/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2009

w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Regulamin pracy Komisji Przetargowej powoływanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Skład Komisji Przetargowej będzie ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą co najmniej 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Bukowcu, w tym Przewodniczący oraz Sekretarz.
3. W uzasadnionych przypadkach do składu Komisji Przetargowej mogą zostać wskazani zamiennie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Bukowiec.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc zarządzenie nr 28/2004 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania, zmienione zarządzeniem nr 65/2005 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 21 listopada 2005 r., zarządzeniem nr 4/07 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 25 stycznia 2007 r. oraz zarządzeniem nr 35/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 8 lipca 2009 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z kolejnymi nowelizacjami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) należało przyjąć nowy Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian