Zarządzenie nr 64/16 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 64/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2017 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 11 wraz z objaśnieniami
a) dochody budżetowe 25.071.457,50 zł
b) wydatki budżetowe 26.628.457,50 zł
c) planowany deficyt budżetowy 1.557.000,00 zł
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
a) kredyt długoterminowy 400.000,00 zł
b) kredyt długoterminowy 280.000,00 zł
c) pożyczka długoterminowa WFOSiGW 682.000,00 zł
d) pożyczka długoterminowa WFOSiGW 124.000,00 zł
e) pożyczka długoterminowa WFOSiGW 71.000,00 zł
3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017-2025 wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Bukowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2017 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian