Zarządzenie nr 64/09 z dnia 22 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 64/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09, XXXIV/188/09, XXXV/190/09, XXXVII/190/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09,57/09, 60/09, 62/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 541 911,98
–  zwiększa się o kwotę 85 915,00
–  zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 627 826,98
– dochody majątkowe 764 532,69
– dochody bieżące 12 863 294,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 472 150,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 464 275,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 984 954,00

b) dochody własne w tym: 5 155 676,98
– dotacje na zadania własne 580 839,00
– środki z pozostałych źródeł 847 786,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 806 885,33
– zwiększa się o kwotę 85 915,00
– zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 892 800,33
z tego:
a) wydatki bieżące 11 880 667,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 0,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 012 132,35
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 264 973,35

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -220 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -629 000,00
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -65 973,35

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 85.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2009 r.
Dochody 010 rozdział 01095 § 2010.
Wydatki 010 rozdział 01095 § 4010, 4110, 4120, 4300, 4430.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 750 rozdział 75095 zmniejszono plan w § 4120 o kwotę 15,00 zł, jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
b) na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonuje się przesunięć w dziale 851 rozdział 85154. Zwiększone środki zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz zakup usług,
c) na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85212 między paragrafami kwotę 936,00 zł zabezpieczając wydatki na prawidłową realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85228 przesunięto kwotę 3,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
d) w dziale 900 rozdział 90015 przesunięto między paragrafami kwotę 2.700,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług,
c) w dziale 926 rozdział 92695 zmniejszono § 4300 o kwotę 374,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 92601 § 4260 o powyższą kwotę.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian