Zarządzenie nr 63/14 z dnia 10 września 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 63/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 10 września 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.998.011,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.272.344,41 zł
b) dochody bieżące – 15.725.666,88 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.727.697,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 14.802.018,03 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.361.724,47 zł
– dotacje w wysokości 370.001,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7.925.679,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.523 zł w dziale 854 rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

2. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”, 75075 „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy i promocję jst,
c) na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” przesunięto środki zabezpieczając wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian