Zarządzenie Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 63/06
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 6 uchwały Nr XX/180/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Województwa – Pomorskiego z dnia
4 maja 2005 r. Nr 54, poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną w następującym składzie:
1. Kobus Mieczysław – Przewodniczący;
2. Kiełpińska Bernadeta  – Członek;
3. Gwizdała Grzegorz – Członek;
4. Minga Magdalena – Członek.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 21/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, zmienione zarządzeniem nr 17/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
 
/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie 

Zgodnie z drugostronnie powołaną podstawą prawną kompetencje do powoływania Komisji Stypendialnej posiada Wójt Gminy. Zmiana w dotychczasowym składzie Komisji dotyczy stanowiska Przewodniczącego, którym powołuje się Pana Mieczysława Kobusa, Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian