Zarządzenie nr 62/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 62/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15  Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XVII/109/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16, XXII/135/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 23/16, 24/16, 29/16, 31/16, 32/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16, 58/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.749.058,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.301.251,61 zł,
b) dochody bieżące     – 20.447.807,27 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.991.738,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 18.655.249,90 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.596.656,43 zł
– dotacje w wysokości 459.265,15 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.336.488,98 zł”;
3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do Uchwały Nr  XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Bukowiec

/-/ Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2016 z dnia 7 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 386,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2016 z dnia 20 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 166.958,88 zł w dziale 010 rozdział 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.847,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Ponadto w dziale 854 rozdział 85415 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.617,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 24 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.130,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku. Ponadto w dziale 854 rozdział 85415 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.285,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
6. W planie wydatków dokonano przesunięć:
a) w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto środki w celu zapewnienia środków na funkcjonowanie administracji UG,
b) w dziale 754 rozdział 75412 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) w dziale 801 dokonano przesunięć zabezpieczając środki na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Oświaty.

Wójt Gminy Bukowiec

/-/ Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian