Zarządzenie nr 62/09 z dnia 14 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 62/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 14 grudnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09, XXXIV/188/09, XXXV/190/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09,57/09, 60/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 627 536,98
– zwiększa się o kwotę 0,00
– zmniejsza się o kwotę -20 000,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 607 536,98
– dochody majątkowe 999 079,69
– dochody bieżące 12 608 457,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 341 860,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 378 360,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00

b) dochody własne w tym: 5 265 676,98
– dotacje na zadania własne 580 839,00
– środki z pozostałych źródeł 797 786,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 892 510,33
– zwiększa się o kwotę 0,00
– zmniejsza się o kwotę -20 000,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 872 510,33
z tego:
a) wydatki bieżące 11 860 377,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 0,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 012 132,35
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 264 973,35

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -220 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -629 000,00
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -65 973,35

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-76/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 § 2030. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:
a) w dziale 700 dokonano przesunięć o kwotę 2.500,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług w gospodarce gruntami,
b) w dziale 750 przesunięto kwotę 6.220,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług, zakup energii, podróże służbowe pracowników oraz zakup materiałów promocyjnych o gminy,
c) na wniosek Dyrektora SP w Przysiersku przesunięto w dziale 801 rozdział 80101 kwotę 710,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
d) w dziale 921 w rozdziale 92109 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w świetlicach wiejskich,
e) w dziale 926 przesunięto kwotę 405,00 zł, zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenera środowiskowego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian