Zarządzenie nr 60/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec.

Zarządzenie Nr 60/16
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 20 października 2016r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Bukowiec na dzień 30 września 2016r. wyniosły 15.979.206,80 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15.973.004,36 zł, dochody majątkowe w kwocie 42.202,44 zł.
2. Zrealizowane wydatki Gminy Bukowiec na dzień 30 września 2016r. wyniosły 14.248.941,09 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 13.684.841,65 zł, wydatki majątkowe w kwocie 564.099,44 zł.
3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2016r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.730.265,71 zł.

§ 2. Gmina Bukowiec w 2016 roku dokonała spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 873.125,00 zł.

§ 3. W I półroczu 2016 r. Gmina Bukowiec dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 155,93 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2016r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian