Zarządzenie nr 60/14 z dnia 1 września 2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Zarządzenie nr 60/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 1 września 2014

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie

Na podstawie art. 39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieobecności w pracy roku szkolnym 2014/15 Pani Teresy Drewka – dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie wyznaczam Pana Romana Szałwickiego – nauczyciela tej szkoły do sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bukowiec

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Zgodnie z art.39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki oświatowej zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
W wymienionej szkole, o której mowa w zarządzeniu nie ma stanowiska wicedyrektora, dlatego zachodzi konieczność wyznaczenia osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora.
Wyznaczony w zarządzeniu nauczyciel został wskazany przez dyrektora i wyraził pisemną zgodę na pełnienie tych obowiązków.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian