Zarządzenie nr 60/09 z dnia 4 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 60/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 4 grudnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09, XXXIV/188/09, XXXV/190/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09,57/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 892 510,33
– zwiększa się o kwotę 8 687,00
– zmniejsza się o kwotę -8 687,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 892 510,33
z tego:
a) wydatki bieżące 11 880 377,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 0,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 012 132,35
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

2. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 264 973,35

3. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -220 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -629 000,00
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -65 973,35

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono § 4170, 4210 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300. Zabezpieczono środki na wykonanie podkładów geodezyjnych i wznowienie granic,
2) w dziale 750 zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 79,00 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 2.460,00 zł oraz w rozdziale 75095 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 2.639,00 rozdział 75023 w § 4410, 4750. Zabezpieczono środki na podróże służbowe pracowników oraz zakup licencji i akcesorii komputerowych,
3) w dziale 801 rozdziale 80101 na wniosek dyrektora SP w Różannie dokonano przesunięcia kwoty 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
4) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851, rozdział 85153 oraz 85154. Przesunięcia zabezpieczają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych,
5) w dziale 900 rozdział 90095 przesunięto kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
6) w dziale 921 zmniejszono plan w rozdziale 92105 o kwotę 200,00 zł oraz w rozdziale 92109 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki z przeznaczeniem na zakup energii,
7) w dziale 926 rozdział 92601 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 49,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii na boiskach sportowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian