Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 59/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2008

Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XIII/76/07 r. Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zarządza się co następuje:

§ 1

bip_fotka.php

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma z dnia 12.11.2008 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-58/08 dokonał zwiększenia w następujących działach:
a) w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).
Wydatek dział 801 rozdział 80195 § 4300.
b) w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 3.266,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Wydatek dział 852 rozdział 85219 § 4010, § 4110, § 4120.
c) w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 15.063,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wydatek dział 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie pisma z dnia 14.11.2008 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-60/08 dokonał zmniejszenia dotacji w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 79.211,00 zł.
Wydatki dział 852 rozdział 85212 § 3110, § 4110, § 4750.

W planie wydatków w dziale 700 rozdział 70004 dokonuje się przesunięć o kwotę 3.390,00 zł pomiędzy: zwiększa się § 4210, jednocześnie zmniejszając § 4270. Zwiększone środki przeznacza się na zakup ogrodzenia wokół budynku komunalnego w m. Krupocin.
W planie wydatków w dziale 710 rozdział 71035 dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 3.000,00 zł pomiędzy: zmniejsza się § 4210, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
W dziale 750 dokonuje się przesunięć w następujących rozdziałach:
a) w rozdziale 75022 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.300,00 zł i przesuwa do rozdziału 75075,
b) w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć na kwotę 7.290,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na zakup opału, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe i zakup akcesoriów komputerowych,
c) w rozdziale 75075 zwiększa się plan o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

Na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801 na łączną kwotę 1.577,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych w gminie.

Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki dokonuje się przesunięć w planie wydatków w kwocie 935,00 zł w dziale 851 rozdział 85154 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 852:
a) rozdział 85212 w kwocie 3.493,00 zł na obsługę stanowiska ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
b) rozdział 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 393,00 zł w § 4210, zwiększając jednocześnie § 4750 o kwotę 143,00 zł oraz w rozdziale 85295 §4210 o kwotę 250,00 zł. Zwiększone środki przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych oraz upominków na organizowaną wigilię dla podopiecznych GOPS.

W dziale 900 rozdział 90095 dokonuje się przesunięć w kwocie 200,00 zł pomiędzy: zwiększa się § 4210, a zmniejsza się § 4300. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na utrzymanie bezpańskich psów w gminie.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian