Zarządzenie nr 58/16 z dnia 11 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 58/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 11 października 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XVII/109/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 23/16, 24/16, 29/16, 31/16, 32/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.714.989,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 18.423.731,47 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.564.408,03 zł
– dotacje w wysokości 459.265,15 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.291.258,26 zł”;
2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 750 dokonano przesunięć zabezpieczając środki na działalność UG oraz promocję jst,
b) w dziale 852 dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników GOPS oraz zakup usług specjalistycznych,
c) w dziale 900 dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian