Zarządzenie nr 58/14 z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 58/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:
1) urzędowych obwieszczeń wyborczych;
2) plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

§ 2. Wykaz miejsc przeznaczonych na:
1) bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

§ 4. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.

§ 5. Wykazy miejsc, o których mowa w § 2 podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bukowcu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bukowiec.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Kodeks wyborczy w art. 114 nakłada na wójta obowiązek zorganizowania odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do wywieszania przez komitety wyborcze. Wykaz tych miejsc wójt zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian