Zarządzenie nr 58/09 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego nr 030917 c Polskie Łąki – Gawroniec – III etap, Gmina Bukowiec”

Zarządzenie nr 58/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 26 listopada 2009

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego nr 030917 c Polskie Łąki – Gawroniec – III etap, Gmina Bukowiec”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego nr 030917 c Polskie Łąki – Gawroniec – III etap, Gmina Bukowiec” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski, Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Bolesław Stodolski – Przewodniczący Kom. Budownictwa – członek;
3) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek;
4) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek;
5) Pan Roman Skowroński – podinspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego nr 030917 c Polskie Łąki – Gawroniec – III etap, Gmina Bukowiec”.
W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego, powołuje się komisję w celu dokonania odbioru.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian