Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2008 – 2009

Zarządzenie nr 58/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2008

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2008 – 2009

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bukowiec.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utrzymanie zimowe dróg wyszczególnionych w załączniku nr 1 podzielona na dwa standardy zimowego utrzymania: 5 i 6. Standaryzacja została dokonana na podstawie zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. U. MT i GM Nr 10 z 1994 r.). Opis dotyczący odpowiedniego standardu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Realizację planu, o którym mowa w § 1 powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z powyższym w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych należało ustalić zasady i standardy zimowego ich utrzymania.
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, między innymi w zakresie gminnych dróg należy do zadań własnych gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian