Zarządzenie nr 57/16 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Jankiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 57/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Jankiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Jankiewicz; nauczyciela języka niemieckiego zatrudnionego w Gimnazjum w Korytowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Pan Adam Licznerski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej Przewodniczący;
2) Pani Daniela Krzyżelewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Pani Teresa Drewka – Dyrektor Gimnazjum w Korytowie;
4) Pani Aleksandra Kempa-Bartczak – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
5) Pani Sabina Janiszewska – ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Obsługę biurową i organizacyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Oświaty – Panu Grzegorzowi Gwizdała.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu wymaganego stażu, złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje Wójt zgodnie z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian