Zarządzenie nr 57/14 z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka”

Zarządzenie nr 57/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 25 sierpnia 2014

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – wójt gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Waldemar Moczyński – wójt gminy Drzycim – członek komisji;
3) Pan Czesław Wszołek – przewodniczący Rady Gminy Bukowiec- członek komisji;
4) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji;
5) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji;
6) Pan Roman Skowroński – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji;
7) Pan Przemysław Dąbrowski – inspektor nadzoru – członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka”.
W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o zakończeniu prac i gotowości do odbioru, powołuje się komisję w celu dokonania odbioru.
Ze względu na fakt, że partnerem w realizacji zadania jest gmina Drzycim, w skład Komisji odbiorowej oprócz przedstawicieli gminy Bukowiec wchodzi także wójt gminy Drzycim.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian