Zarządzenie nr 57/09 z dnia 13 listopada 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 57/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 13 listopada 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 492 313,98
–  zwiększa się o kwotę 0,00
–  zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 492 313,98
– dochody majątkowe 861 129,69
– dochody bieżące 12 631 184,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 344 687,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 381 187,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00

b) dochody własne w tym: 5 147 626,98
– dotacje na zadania własne 600 739,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 15 554 363,98
– zwiększa się o kwotę 16 250,00
– zmniejsza się o kwotę -16 250,00
po zmianie plan wydatków wynosi 15 554 363,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 806 154,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 0,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 748 209,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -177 000
5. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano przesunięć na łączną kwotę 16.250,00 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono § 4210, jednocześnie zmniejszając § 4270 o kwotę 3.500,00 zł. Zabezpieczono wydatki na zakup piasku i soli z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
W dziale 750 dokonano przesunięć na kwotę 11.500,00 zł: w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4010, 4210, 4300, jednocześnie zmniejszając § 4110 oraz w rozdziale 75095 § 4300. Powyższe przesunięcia zabezpieczają środki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.
W dziale 900 zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 1.250,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan w rozdziale 90015 § 4270 oraz w rozdziale 90095 § 4300. Zabezpieczono w ten sposób wydatki na oświetlenie ulic.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian