Zarządzenie nr 57/08 z dnia 20 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zarządzenie nr 57/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 20 listopada 2008

w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone
w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 57/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 20 listopada 2008 r.

Wójt Gminy Bukowiec
ogłasza konkurs na trenera środowiskowego
do obsługi kompleksu boisk
zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
1. Oczekiwane są oferty spełniające niżej wymienione wymagania:
1) posiada kwalifikacje trenerskie zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 ze zm.);
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe.

2. Ponadto od kandydatów na wyżej wymienione stanowisko wymaga się:
1) pisemnej koncepcji organizacji działań sportowo – rekreacyjnych na obiekcie, opracowanej przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
2) kreatywności;
3) dyspozycyjności.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na wyżej wymienionych stanowisku:
1) organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych;
2) przygotowanie harmonogramu wykorzystania boisk i nadzór nad jego realizacją;
3) przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie;
4) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających na obiekcie;
5) dbanie o stan techniczny powierzonego obiektu;
6) przestrzeganie i stosowanie regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012”.

4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe;
6) opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Trener środowiskowy – Orlik 2012” w terminie do dnia 4 grudnia 2008 r. na adres: Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – pok. nr 2 (sekretariat). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Bukowiec, dnia 20 listopada 2008 r.

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec przystąpiła do rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w ramach którego trwa obecnie budowa kompleksu boisk w Bukowcu. Jednym z postawionych wymogów jest zatrudnienie przez realizatora programu trenera środowiskowego, posiadającego kwalifikacje zgodne z ustawą o kulturze fizycznej.
W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian