Zarządzenie nr 56/16 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C”

ZARZĄDZENIE NR 56/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C” w składzie:

1) Adam Licznerski – wójt gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji;
3) Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji;
4) Roman Skowroński – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C”.
W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o zakończeniu prac i gotowości do odbioru, powołuje się komisję w celu dokonania odbioru.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian