Zarządzenie nr 56/08 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie nr 56/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 listopada 2008

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 1 uchwały nr XXXIII/193/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie zasad polityki czynszowej oraz określenia wskaźnika dochodu gospodarstwa domowego lokatora umożliwiającego ubieganie się o wynajęcie lokalu socjalnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić wysokość czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego z wyposażeniem
w instalację CO, instalację wodno – kanalizacyjną, WC, łazienkę na 2,51 zł za 1 m2.

§ 2. W stosunku do stawki za lokale mieszkalne wymienionej w § 1, ustala się obniżoną stawkę za mieszkanie o następującym standardzie przy spełnieniu warunków:

1) brak instalacji CO – 2,26 zł za 1 m2;
2) brak instalacji CO, łazienki – 2,02 zł za 1 m2;
3) brak instalacji CO, łazienki, WC – 1,77 zł za 1 m2;
4) brak instalacji CO, łazienki, WC i instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1,52 za 1 m2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Dokonana analiza w zakresie nakładów ponoszonych na utrzymanie mieszkalnego zasobu lokalu wykazała, że dochody pozyskiwane z czynszów nie zaspokajają kosztów związanych z bieżącą konserwacją oraz niezbędnymi remontami.
Z uwagi na powyższe postanowiono podwyższyć stawkę czynszu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian