Zarządzenie Nr 56/06 z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2007

Zarządzenie Nr 56/06
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 10 listopada 2006r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2007 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 17 wraz z objaśnieniami
a) dochody budżetowe                                        9.914.569,00 zł
b) wydatki budżetowe                                         9.914.569,00 zł
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Gminy Bukowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany budżet gminy na rok 2007.

Z pełnym tekstem zarządzenia (wraz z załącznikami) można zapoznać się w Urzędzie Gminy pok. nr 4 i 16.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian