Zarządzenie nr 55/08 z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji w celu ustalenia rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem

Zarządzenie nr 55/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 13 listopada 2008

w sprawie powołania komisji w celu ustalenia rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem

Na podstawie art. 47 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) w związku z § 65 ust. 2 rozporządzenia nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 1 w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 121, poz. 1947) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję w celu ustalenia rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem w składzie:

1) Zenon Michałowski – przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej;
2) Bożena Zmarzlak – przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
3) Jacek Goszczyński – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
4) Helena Janicka – Sołtys Sołectwa Korytowo;
5) Czesław Gmys – Przewodniczący Komisji Rolnictwa;
6) Piotr Czop – przedstawiciel Urzędu Gminy w Bukowcu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dniu 4 września 2008 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 1 w regionie wodnym Dolnej Wisły. W rozporządzeniu zostały m. in. określone zadania gmin w przedmiotowym zakresie.
W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian