Zarządzenie nr 54/14 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2015

Zarządzenie nr 54/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 19 sierpnia 2014

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2015 rok według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy Bukowiec zobowiązuje się do poinformowania mieszkańców gminy o założeniach zawartych w Załączniku Nr 1.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bukowiec uwzględniają założenia zawarte w Załączniku Nr 1 przy sporządzaniu materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu na rok 2015.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem ustala się założenia do budżetu na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Założenia do budżetu gminy na 2015 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia mogą ulec zmianie na etapie konstruowania budżetu, w przypadku zmian zapisów ustawowych dotyczących źródeł finansowania jak i zmian w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Wójt gminy informuje mieszkańców o założeniach do projektu budżetu gminy na rok 2015.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian