Zarządzenie nr 54/08 z dnia 13 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 54/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 13 listopada 2008

Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XIII/76/07 r. Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/85/08, XV/90/08, XVI/92/08, XVII/93/08, XVIII/103/08, XIX/107/08, XX/111/08, XXI/116/08 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 8/08, 15/08, 16/07, 18/08, 22/08, 24/08, 28/08, 29/08, 33/08, 37/08, 40/08, 43/08, 45/08;

bip_fotka.php

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-54/08 z dnia 29 października 2008 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zwiększenia dotacji o kwotę 195.921,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Wydatki dział 010 rozdział 01095 § 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4430.

Na podstawie w/w decyzji zwiększono dotację w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w II półroczu 208 r. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
Wydatki dział 851 rozdział 85195 § 4010, § 4300.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-55/08 z dnia 6 listopada 2008 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zwiększenia dotacji o kwotę 31.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Wydatki dział 801 rozdział 80195 § 4300.

Również w w/w decyzji zwiększono dotację w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 4.713,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie pisma Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801 na łączną kwotę 3.600,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób bieżącą dzialalność szkół podstawowych oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem autobuów szkolnych.

Na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonuje się przesunięć środków na kwotę 1.452,00 zł w dziale 851. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki związane z zakupem usług.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu dokonuje się przesunięć w dziale 852 o kwotę 4.900,00 zł. Zwiększone środki przeznacza się na opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, podróże służbowe oraz zorganizowanie wigilii dla podopiecznych GOPS.

W dziale 900 rozdział 90095 dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian