Zarządzenie Nr 54/06 z dnia 3 listopada 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 54/06
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 listopada 2006 r.

Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13
Uchwały Nr XXVIII/219/05 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1     

bip_fotka.php

§ 2    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy
           

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie   

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006r. Nr WFB.I.3011-44/06 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała
działalność” o kwotę 89.024,00 zł § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 9 ustawy budżetowej na 2006 rok.
Wydatki dział 010 rozdział 01095 § 3030, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300. Podział kosztów postępowania zgodny z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – art. 8 ust. 5

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006r. Nr WFB.I.3011-44/06 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała
działalność” o kwotę 18.102,00 zł § 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty prac komisji  kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – kwota 400,00 zł,
oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 17.702,00 zł. Rezerwa celowa cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2006r.
Wydatki dział 801 rozdział 80195 § 4170 – kwota 400,00 zł i dział 801 rozdział 80195 § 4300 – kwota 17.702,00 zł.

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006r. Nr WFB.I.3011-44/06 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała
działalność” o kwotę 116,00 zł § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – rezerwa celowa cz. 83 poz. 50 ustawy
budżetowej na 2006r. Wydatki dział 851 rozdział 85195 § 4010, 4210, 4410.

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2006r. Nr WFB.I.3011-44/06 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych” o kwotę 165.592,00 zł § 2030 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 12 i 46 ustawy budżetowej na 2006r.
Wydatki dział 852 rozdział 85278 § 3110.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian