Zarządzenie nr 53/08 z dnia 12 listopada 2008 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009

Zarządzenie nr 53/08
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 12 listopada 2008

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2009 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 16 wraz z objaśnieniami
a) dochody budżetowe 13.217.801,00 zł
b) wydatki budżetowe 14752.851,00 zł
c) planowany deficyt budżetowy 1.535.050,00 zł
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy 100.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy 380.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy 1.055.050,00 zł

§ 2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Gminy Bukowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany budżet gminy na rok 2009.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian